รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกทางชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือการอบรมหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน metabolomics, bioinformatics หรือ systems biology หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน
   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ต้องมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง
  4. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก  โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว   จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในวันที่บรรจุ (ยกเว้นเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)
   - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน หรือ
   - คะแนน TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ
   - คะแนน TOEFL - ITP ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
   - คะแนน TOEFL - CBT ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ
  5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก
  2. งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
  3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สัมมนาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ
  3. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก 41,000.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015601, 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :