รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน  45  ปี
  2. ต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงต่าง ๆ
  3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางเคมีดีพอสมควร
  4. มีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการงานทั่วไปที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานต่าง ๆ เช่น MS Word, Excel, Power point หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในระดับดี
  6. มีความรู้สามารถด้านภาษาและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร และต้องมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์ ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566
  7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวง่าย และมีใจรักการให้บริการ
  9. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท หรือ ศาลายา ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ สารเคมี น้ำยาเคมี และครุภัณฑ์ สำหรับปฏิบัติการเคมีสาขาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้า เช่น
   1.1 เคมีวิเคราะห์
   1.2 เคมีอินทรีย์
  2. ประจำเคาน์เตอร์เบิกจ่ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่มีปฏิบัติการ
  3. บริการวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่อง FTIR TGA DSC เป็นต้น
  4. สามารถถ่ายทอดความรู้การเตรียมสารตัวอย่าง และการใช้เครื่อง FTIR TGA DSC แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
  5. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสารเคมี เครื่องแก้ว สำหรับปฏิบัติการเคมีที่รับผิดชอบ
  6. จัดให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  7. ช่วยอาจารย์จัดตาราง และเตรียมคู่มือปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  8. ช่วยดูแลและจัดให้มีการสั่งซื้อ Gas สำหรับเครื่อง TGA และ FTIR DSC ที่ต้องใช้ในวิชาปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  9. รวบรวมและจัดทำบันทึกข้อมูล ติดเลขครุภัณฑ์ จัดเก็บ ตลอดจนดูแลรักษาและจัดให้มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบ)
  10. เก็บบันทึกข้อมูลสารเคมี เครื่องแก้ว และคิดราคาค่าเสียหาย (เครื่องแก้ว) ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเคมีที่รับผิดชอบ
  11. จัดทำขั้นตอนวิธีใช้อย่างง่ายประจำเครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
  12. ช่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาเคมีและคณะฯเช่น งานคุมสอบ ฯลฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบวิชาความรู้ทั่วไป
  2. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เฉพาะผู้ที่ผ่านสอบความรู้ทั่วไป)
  3. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015112, 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :