รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล และต้องได้รับการอนุมัติจบการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

   1. มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ

      ปฏิบัติงานในหน้าที่

   4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

   5. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

   6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA) และจัดทำข้อมูลประวัติบุคลากร (รายงานทุกสิ้นเดือน) (CPD)

   2. ระบบงานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Accounting : PY)

      2.1 ตรวจสอบและสรุปเบิกจ่ายค่าอาหารทำการล่วงเวลา (OT)

      2.2 ตรวจสอบและสรุปเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กองทรัพยากรบุคคล)

       2.3 ตรวจสอบและสรุปเบิกค่าบำเหน็จลูกจ้างชาวต่างประเทศครบสัญญาจ้าง

       2.4 สรุปรายงาน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ประจำปี

       2.5 ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

       2.6 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ FIS เพื่อใช้สิทธิ์ในการเบิกสวัสดิการที่นอกเหนือสิทธิ์ประกันสังคม

  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

  4. การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน (ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

  5. การประเมิน 360 องศา เลขานุการ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย (ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

  6. การจัดทำฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ

  7. การจัดโครงการต่าง ๆ ภายใต้หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

  8. การจัดทำแผนอัตรากำลังคณะศิลปศาสตร์

       8.1 ปรับขนาดกำลังภาครัฐ: ยุบเลิกอัตรากำลัง (เกษียณ/เหตุอื่น ๆ)

       8.2 การประสานงานกับงานแผนและพัฒนาคุณภาพในการจัดทำโครงการฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อขอตั้งงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงบบุคลากร

  9. การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยทรัพยากรบุคคลละนิติการ

  10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

            1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

            2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

  การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

             1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

             2. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

             3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์กดดัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

  สวัสดิการ   ประกันสังคม

   

  หมายเหตุ   หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานตามความเหมาะสม

   

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 ต่อ 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :