รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)

   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

   กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด.43 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ จัดสถานที่สอบ ตรวจข้อสอบ 

  2. การประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอน สถานที่เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ,กําหนดแผนในการจัดประชุม 

  3.กําหนดแผนการจัดประชุมพิจารณาผลการศึกษา, สรุปผลการศึกษารายวิชาประจําภาคปีการศึกษารายภาค - รายปี ส่งผลการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลคณะ / มหาวิทยาลัย ,จัดทํารายงานสถิติการศึกษาประจําปี

  4.กําหนดแผนการประชุมประจําปีเพื่อพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

  5.จัดทําเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  6.เตรียมความพร้อมสําหรับ e-learning ของรายวิชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์

  • สอบภาคความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์

  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  นเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี  20,090 บาท
  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท  23,440 บาท
  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ


  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :