รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ หน่วยการเงิน (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-35 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), ใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
  5. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับเงินบริจาคคณะเภสัชศาสตร์ และจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาคเงิน 
  2. จัดส่งใบรับเงินบริจาค และของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงิน 
  3. ประสานงานและติดต่อกับผู้บริจาคเงิน 
  4. ออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกเงินและนำส่งเงินในระบบ ERP 
  5. จัดทำใบขอเบิก (ฎีกา) ในระบบ ERP 
  6. จ่ายเช็ค และติดต่อลูกค้าให้มารับเช็ค 
  7. งานอื่น ๆ ทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ดำเนินการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหารายได้ผ่าน LOA และระบบออนไลน์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ