รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส (Sensory Science) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) การศึกษาผู้บริโภค (Consumer Study) หรือสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Statistics for Food Product Research and Development) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) หรืออาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
  2. หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส (Sensory Science) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) การศึกษาผู้บริโภค (Consumer Study) หรือสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Statistics for Food Product Research and Development) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านล่าง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ  (Job Description)

        ๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

        ๓. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

        ๔. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

        ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก ๔๑,๐๐๐ บาท  (กรณีมีประสบการณ์ ๔๑,๐๐๐-๕๐,๑๙๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :