รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หากจบสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา,หรือสาขาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีมที่มีบรรยากาศในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการรับฟังความคิดเห็นของทีม ยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้
  4. สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเช่น Microsoft Office, Zoom, Cisco Webex Meeting และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาได้ดี
  5. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านแนะแนวการศึกษาหรือแนะแนวอาชีพ เช่น ครูจิตวิทยาแนะแนว (ภาคการศึกษาทั้งในและนอกระบบ), นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ภาคอุดมศึกษา), นักวิชาการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน), ที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Coach / Career Counselor), นักแนะแนวอาชีพภาคเอกชน และนักแนะแนวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินโครงการ Career Support Services ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
  2. งานด้านการแนะแนว การบริการ และการอบรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การให้บริการจัดหางาน การฝึกงานและงานพาร์ทไทม์ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และการจัดงาน Job Fair เป็นต้น
  3. งานด้านการบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ เช่น การดูแลรักษาเว็บไซต์ careers.mahidol.ac.th และระบบค้นหาตัวตน wespace.mahidol.ac.th โดยทำงานร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ และการออกประกาศรับสมัครงาน การดูแลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  4. งานด้านการติดต่อประสานงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และศิษย์เก่าที่มีศักยภาพสูง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นคู่ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Career Support Services เป็นต้น
  5. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา เช่น การวางแผนพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ Career Support Services การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นต้น
  6. การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4501 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :