รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  5. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และมีระเบียบวินัยในตนเอง

  6. มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงานและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

  7. มีทัศนคติเชิงบวก และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  8. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  9. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
   อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)      การจัดทำข้อมูล มคอ. ในระดับหลักสูตร (DT-EDU) การจัดอบรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตแพทยศาสตรศึกษา เป็นต้น

  2. จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน และปรับปรุง Website รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน

  3. ดำเนินการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณและการประเมินแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาโท   23,440 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว,สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

   

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

  วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุเทพฯ)

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :