รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (การวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับยอมรับระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน เคมีอาหาร ,วิทยาศาสตร์การอาหาร, เคมีวิเคราะห์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  หริอด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี omics ในการวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหารและในตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น พลาสมา ซีรั่ม เป็นต้น  

  ๒. อายุไม่เกิน  ๔๕ ปี

  ๓. มีความรู้พื้นฐานและหลักการของ omic และ system biology และ sampling plan ในการสุ่มตัวอย่าง

  ๔. มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี omic ในงานวิจัย ตั้งแต่การหาสภาวะในการวิเคราะห์ จนถึงการ วิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

  ๕. เข้าหลักการพื้นฐานของเครื่อง LC/MS/MS, GC/MS,ICP/MS,NMR อย่างใดหรือหลายๆอย่าง และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องดังกล่าว ได้ด้วยตัวเอง

  ๖.มีความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และ ชอบในการทำงานวิจัยเป็นทีม กับเพื่อนร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ

  ๗. สามารถเขียนโครงการวิจัย หรือ ร่างโครงการวิจัย ได้อย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ

  ๘. สามารถเขียนบทความ manuscript โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  ๙. สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

  ๑๐. มีความสามารถในการสื่อสารในเชิงของวิทยาศาสตร์และการจัดการเวลาที่เหมาะสม

  ๑๑. ถ้ามีประสบการณ์การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับยอมรับระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ

  ๑๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน ๒ ปี โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านล่าง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานวิจัยและช่วยวิจัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ

   ๒.  งานสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

  ๓.  ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

  ๔.  ดำเนินโครงการบริการวิชาการ และให้บริการด้านการฝึกอบรม

  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก ๔๑,๐๐๐ บาท (กรณีมีประสบการณ์ ๔๑,๐๐๐-๕๐,๑๙๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :