รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. ความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม
  5. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
  2. บริหารจัดการการประชุม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
  3. ประสานงานการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานการวิจัยในคน จาก วช. (NECAST ระดับ 3)
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440 บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6224-5 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :