รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  25 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
  3. มีความสามารถในพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP, JavaScript และ SQL สำหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี
  6. มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  7. หากมีมีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ในการใช้ Web Frameworks เช่น Laravel, Angular, React หรือ Vue จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน และนำมาพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในคณะฯ ในรูปแบบ Web applications และจัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนงาน (PHP, JavaScript, MySQL หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  2. ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจสอบ ดูแลและแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ตามความต้องการของบุคลากรในคณะฯ
  3. ดูแลเครื่องระบบแม่ข่ายของคณะฯ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  4. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในระบบเครือข่าย ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ
  5. ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านไอที และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สิทธิประโยชน์

  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง

  อัตราเงินเดือน

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 20,090 บาท
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,440 บาท 
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ