รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
  3. มีความสามารถในพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP, JavaScript และ SQL สำหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลได้ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี
  6. มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  7. หากมีมีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ในการใช้ Web Frameworks เช่น Laravel, Angular, React หรือ Vue จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในคณะฯ ในรูปแบบ Web applications และจัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนงาน (PHP, JavaScript, MySQL หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  2. ตรวจสอบ ดูแล แก้ปัญหาของระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในส่วนงาน
  3. ดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูลภายในส่วนงาน รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  4. ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านไอที และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท
  • เงินค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่ง 5,000 บาท (กรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งแก่ลูกจ้างชั่วคราวคณะกายภาพบำบัดที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน)

  สิทธิประโยชน์

  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :