รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 21-35 ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word / Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Enterprise Resource Planning : ERP) ได้ หรือสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ และสามารถจัดทำแผนงบประมาณ/การเงินได้

  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเขียน ฟัง พูด อ่าน อยู่ในระดับดี

  7. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk assessment ) และบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk management) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการด้านแผนงบประมาณ/การเงิน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MU-ERP

  2. จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือน ตามแผนงบประมาณของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  3. ดำเนินการด้านแผนความต้องการครุภัณฑ์

  4. ดำเนินการด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และจัดทำการรายงานความเสี่ยงขององค์กร

  5. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :