รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • สามารถเข้าปฏิบัติงาน 2 ที่ ดังนี้
   1. 
   หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   2. โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะตามที่หน่วยงานกำหนดได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยบุคลากรภายใน/ ภายนอกคณะฯ กรณีที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ ประกันสังคม ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระบบสัญญาเงินเชื่อ ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบผู้ป่วยนอก และกรณีมารับบริการฉุกเฉิน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
  2. เพื่อดำเนินการให้บริการยืนยันตัวตนเข้ารับบริการรักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย ในรายที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองและแนะนำวิธีการยืนยันตนตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
  3. เพื่อประสานงาน ให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
  4. ตรวจสอบและรับรองสิทธิในระบบการตรวจทางไกล และการรับยาทางไปรษณีย์
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :