รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน งานนโยบายและแผนฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  การเงินและการบัญชี IT สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง. หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. การใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
  4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์
  5. สามารถทำงานในวันหยุด และ/หรือ นอกเวลาราชการ รวมทั้งเดินทางไปปฏบัติงานต่างจังหวัดได้
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา
  1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณรายรับ รายจ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน ตามพันธกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของภาควิชา
  2. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง และข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด การติดตามผล วิเคราะห์ รายงานผล และจัดทำสื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของภาควิชารายไตรมาส / รายปีงบประมาณ
  3. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงานของมหาวิทยาลัย ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับภาควิชา
  4. สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัย และประสานเรื่องทั่วไป และการจัดประชุมวิชาการตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา
  5. ดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงาน การจัดทำรายงานการประชุม
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ด้านการเงิน 1 อัตรา
  1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร กำกับดูแล สนับสนุน งานการประเมินต้นทุน การกำหนดอัตราค่าบริการในกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  2. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานบริหาร กำกับ ดูแล งานงบประมาณการเงิน ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำเอกสารการขออนุมัติในหลักการงบประมาณในโครงการเดิม โครงการใหม่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย
  3. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกลุ่มงานเบิก-จ่าย ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภาควิชา และดำเนินเกี่ยวกับการขอสำรองเงินยืมทดรองจ่าย การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายภาควิชา
  4. วิเคราะห์รายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน (รายได้-รายจ่าย) รายไตรมาส / รายปีงบประมาณ
  5. การจำหน่าย จัดส่ง หนังสือตำรา สรุปสินค้าคงเหลือ และรายงานข้อมูล จัดทำบัญชีการเงิน และสรุปเงินนำส่งเงินรายได้คณะฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :