รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการ)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวร เป็นกะ ตามที่หน่วยงานกำหนดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เตรียมสถานที่ เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
  • ตรวจรับเครื่องมือทุกชนิด โดยเฉพาะเครื่องมือห้องผ่าตัด แยกประเภทและนำเข้ากระบวนการทำความสะอาด
  • จัดเรียงห่อเครื่องมือแพทย์และทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถจัดลำดับความเร่งด่วนได้
  • จัดเก็บ และจ่ายเวชภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อให้กับทุกหน่วยงานได้ตามมาตราฐาน ปลอดเครื่องมือหมดอายุ
  • สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
  • สอนงานให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในแต่ละจุดพื้นที่การทำงาน (On the job training)
  • ตรวจสอบ บันทึกและเก็บรวบรวมเอกสาร บันทึกที่สำคัญภายในงาน
  • มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
  • เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการของงานจ่ายกลาง เพื่อใช้ประกอบการพัฒนางานและการปฏิบัติของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าตอบแทนทักษะพิเศษตามที่หน่วยงานกำหนด
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :