รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  6. หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ได้แก่ ดำเนินการจัดหาวัสดุสำรองคลัง , บันทึก รับ-จ่ายวัสดุทุกคลังจัดเก็บในระบบ MU-ERP MU-ERP , วัสดุเพื่อส่งมอบให้หน่วยการเงินและบัญชีตั้งเบิกฎีกาและสำเนาเอกสารเก็บเข้าแฟ้มสำหรับการตรวจสอบ, จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารวัสดุคงคลัง จากข้อมูลในระบบ MU-ERP

  2. ควบคุม ดูแลพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ของงานคลังพัสดุและจัดหา

  3. ดำเนินการตรวจนับวัสดุในระบบ MU-ERP ที่รับผิดชอบ ทุกๆ เดือน และรวบรวมการตรวจนับวัสดุทุกคลัง

  4. ควบคุมและดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเช่า

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

   - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ