รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การออกแบบกราฟฟิคและการใช้งาน Power BI ะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีหนังสือรับรองผ่านงานด้านสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความรู้การใช้งานฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server
  5. มีความรู้และความชำนาญในภาษาโปรแกรม เช่น C#, .NET Core, PHP, Angular และ Full Stack Framework อื่นๆ
  6. มีความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP, MySQL, Javascript, jQuery, HTML, CSS
  7. มีทักษะความรู้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Photoshop Illustrstor Canva VistraCreate หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ
  8. มีทักษะในการตัดทำสื่อการสอน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ภาพประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียล โดยการใช้โปรแกรม Photoshop Illustrstor Canva VistraCreate หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ
  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการแสวงหาการจัดเก็บ การนำมาใช้ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลข่าวสารและผู้รับสาร เช่น การจัดทำเว็บไซต์
  2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Instragram, Youtube
  3. ออกเแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์
  4. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel เพื่อวิเคราะห์สถิติขั้นเพื้นฐาน และนำเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรม เช่น Power Point
  5. ทำงานภายใต้การดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลไปให้หน่วยงานอื่นโดยไม่ไดรับอนุญาต
  6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลภายใต้กรอบการทำงาน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านสารสนเทศ
  สอบปฏิบัติ การออกแบบฐานข้อมูล นำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำเสนอ การออกแบบภาพกราฟฟิคและเผยแพร่ใน Website และ Facebook / การตัดต่อภาพและคลิปเสียงและเผยแพร่ใน Youbube / การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :