รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  สามารถเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลได้ มีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิทางด้านศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี และถ้าสามารถเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลได้ มีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                                     
  ๓. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด    
  ๔. มีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อเป็นการสรุปประเด็นสำคัญ    
  ๕. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี        
  ๖. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมได้
  ๗. มีใจรักการบริการ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี                
  ๘. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีผลสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้                                                   ๑) IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า       ๓ คะแนน หรือ    
   ๒) TOEFL IBT (Internet Based)         คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๒๙ คะแนน หรือ                  ๓) TOEFL - ITP                              คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๓๙๐ คะแนน หรือ                  ๔) TOEFL - CBT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๙๐ คะแนน หรือ                    ๕) TOEIC                                      คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๔๐๐ คะแนน หรือ                     ๖) MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๓๖ คะแนน หรือ          
  ๗) MU - ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๕๖ คะแนน หรือ
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดำเนินการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                 
  ๒. ดำเนินการรับผิดชอบเชิงรุกด้านสโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา กิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา    
  ๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลในเชิงสถิติ                 
  ๔. ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมข้อมูลรายละเอียดและเตรียมการสำหรับ
  การประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใต้สำนักงานการศึกษา
  ๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๒๐,๐๙๐ บาท  หากมีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษา จะพิจารณาบวกเพิ่มค่าประสบการณ์  ไม่เกิน ๕ ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  k.ศันสนีย์ แซ่เซียว งาน HR 02-889-2138 ต่อ 6074
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ