รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม 
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ (Integrationand Consolidation) กลยุทธ์ 1. บูรณาการ 3 พันธกิจ (การศึกษาการวิจัย และบริการด้านการแพทย์) สนับสนุนด้านการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิจัย แก่ อาจารย์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และการบริหารข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ
  2. งานธุรการเอกสาร : ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ในงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ การรับ - ส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทันกำหนดเวลา และร่างหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จัดทำ e-docของฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการ
  3. เลขานุการของคณะกรรมการบริหารด้านวิจัย : จัดประชุมและจัดทำรายงานประชุมบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพด้านเลขานุการของคณะกรรมการบริหารด้านวิชาการ : จัดประชุมและจัดทำรายงานประชุมบริหารจัดการด้านขอตาแหน่งทางวิชาการ,การตำรา/หนังสือ ทางวิชาการ,การจัดอบรมระยะสั้น/การจัดงานประชุมวิชาการ/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและกิจกรรมของภาควิชาได้แก่ การจัดเตรียมงาน สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้เนื่องในโอกาสต่างๆ, เป็นตัวแทนของภาควิชาในการเข้าร่วมรับการอบรมของคณะที่จัดขึ้นประจำปี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. เครื่องแบบบุคลากร
  15. ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :