รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สรีรวิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
  เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ และประวัติการทํางาน)

  2. มีประสบการณ์การทํางานกับสัตว์ทดลอง และ/หรือ ประสบการณ์ในเทคนิคและการใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล
  การทํางานในห้องเพาะเลี้ยงเซลล์

  3. มีความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทําการทดลอง จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลงาน เพื่อทํางานวิจัยให้ประสบความสําเร็จได้

  4. มีทักษะด้านการเขียนบทความและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, GraphPad Prism เป็นต้น

  5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานและต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  7. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นผู้มีระเบียบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

  8. มีทักษะการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกําหนด) โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
  • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
  • MU GRAD TEST คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
  • MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า 40
  • MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  10. ไม่จํากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานวิจัย: สามารถปฏิบัติงานวิจัยและรับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ในโครงการวิจัยได้ เช่น การสืบค้นข้อมูลและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงมือปฏิบัติในโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและสรุปผลการวิจัย จัดเตรียมรายงานการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น

  2. งานสนับสนุนงานการเรียนการสอน: สามารถให้ความรู้ แนะนําการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล หรือให้คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาหรือผู้ร่วมงานที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

  3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เช่น ควบคุมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  2. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารการสมัคร

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลและสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015610 หรือ 022015025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ