รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดภาควิชาเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

  2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานต่าง ๆ เช่น MS Word, Excel, Power point, Zoom หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในระดับดี

  6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

  7. สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการพัสดุ ด้านการเงิน ด้านการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  2. งานด้านการพัฒนาหลักสูตร ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสนทนาได้ดีระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานเนื่องจากลักษณะงานที่ทําต้องสนทนากับนักศึกษาต่างชาติด้วย
  4. ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบัณฑิตวิทยาลัย
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาเคมี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลและสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5112 หรือ 0 2201 5025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :