รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (สมัครสอบขึ้นทะเบียน)
 • จำนวน :
  10 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรและช่าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word , Excel และ PowerPoint ในระดับดีถึงดีมาก
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) หรือพนักงานธุรการ (ปวส.) ประจำภาควิชาหรือหน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยลักษณะงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังกัดของท่าน เช่น

  1. งานด้านเอกสาร : ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
  2. งานด้านพัสดุ : จัดเตรียมเบิกพัสดุสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
  3. งานด้านทรัพยากรบุคคล : การสรรหาคัดเลือก การเบิกสวัสดิการ การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนของบุคลากร และดำเนินการสรุปวันลาของบุคลากรในหน่วยงาน
  4. งานด้านการศึกษา : เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนการสอน ประสานงานระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์
  5. งานด้านสื่อสารองค์กร : ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  6. งานด้านการบริการ : ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ที่มาติดต่อในด้านต่างๆ 
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ตำแหน่งคุณวุฒิปวช. - เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท / ตำแหน่งคุณวุฒิปวส. - เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รถรับ-ส่งบุคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :