รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 ธันวาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ 1. การบริหารจัดการข้อมูลในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ 2. การจัดการด้านกฎหมายของสัญญาที่มีเนื้อหาด้านการดูแลจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการระดับนานาชาติ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์บัณฑิต และมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 3 ปี
  3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือเคยผ่านหลักสูตร
   การอบรม PDPA ที่เป็นที่ยอมรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจหลักในการตีความพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการร่างสัญญา ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น E-Mail และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาได้
  9. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  10. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
  11. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านกฎหมาย มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
  12. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                                คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

  TOEFL-CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

  MU GRAD PLUS                      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

   

  หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว. 10 ตุลาคม 2559 และที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยกร่าง/ตรวจสอบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน ตลอดจนการรวบรวม วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา วินิจฉัย และทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
  2. เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุง ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
  4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  5. ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยส่วนงานต่าง ๆ
  7. ร่างและจัดทำหนังสือโต้ตอบ ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6490 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ