รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวสถิติ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  19 เมษายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

  ประยุกต์ สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

  4.มีผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา ถ้ามีผลงานฯ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะ

  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  5.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  5.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  5.6 MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  6.หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

  7.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  8.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  9.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่และรับผิดชอบ ภาระงานหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ

  งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ จากทางภาควิชาฯ และคณะฯ

  2.สามารถสอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หรือรายวิชาในหลักสูตร

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ เช่น

  - สศชส 601 ทฤษฎีสถิติ

  - สศชส 615 ชีวสถิติวิเคราะห์

  - สศชส 620 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป

  - สศชส 605 ตัวแบบหลายระดับ ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง

  - สศชส 609 ตัวแบบคณิตศาสตร์สาหรับโรคติดเชื้อ

  - สศชส 614 การสร้างตัวแบบและการทำแผนที่เชิงพื้นที่และเวลา

  - สศชส 658 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางสุขภาพ

  - สศชส 647 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้

  - สศชส 649 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ

  - สศชส 664 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ

  - สศชส 668 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

  3. ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย สามารถตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ เขียน

  โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

  4. ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ จากภาควิชาและคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ          

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          41,000 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ