รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรมสำหรับการประชุม/ อบรม Online เช่น Webex, Zoom, Microsoft Teams
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และมีบุคลิกภาพดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและองค์กร และมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  8. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  1. งานจัดการเรียนการสอน ประสานงานหัวหน้าวิชาและผู้สอน 
  2. งานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร (การจัดการ มคอ. 3-7) 
  3. งานจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  4. งานประเมินการเรียนการสอน ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตร สรุปผล วิเคราะห์ และรายงาน 
  5. งานสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :