รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานสำนักงาน และการให้บริการห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป
     5.1 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  กรณีเป็นผู้พิการ ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
     5.2 มีสัญชาติไทย
     5.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
     5.4 ได้รับคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
     5.5 ไม่สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดให้โทษทุกประเภท (ยกเว้นกรณีแพทย์สั่ง)
     5.6 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เข็ม
     5.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติผิดทางเพศ โดยผู้สมัครต้องยืนยันและยินยอมให้ตรวจสอบว่าไม่เคยถูกลงโทษ (ทางวินัย การบริหารหรือทางอาญา) ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ หรือออกจากงานเพื่อรอการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนดังกล่าว

  *ไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ด้านการให้บริการห้องสมุด
    - ให้บริการ สมัครสมาชิก, ยืม - คืน และ Book Delivery ต่อบัตรสมาชิก ช่วยเหลือให้คำแนะนำตอบข้อซักถามสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการห้องสมุด 
    - สำรวจค้นหาหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อสั่งซื้อมาใช้ในการเรียนการสอน พร้อม Catalog เพื่อให้บริการ พร้อมสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการห้องสมุด
    - จัดทำข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุดประจำเดือนพร้อมสรุปประจำปี/ประชุมเครือข่ายห้องสมุด/ชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด/แยกประเภทหนังสือก่อนให้บริการ/
  ด้านบริการวิชาการ
    - การให้ข้อมูล การติดตามการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ และ หลักสูตรผู้บริบาลครอบครัว) ของงานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - การให้ข้อมูลแก่สมาชิก บน Platform ของงานการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ดูแลระบบการจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
    - ผู้ช่วยดำเนินโครงการบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ประสานงานคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
  ด้านการศึกษา
    - การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม งานประชุมพันธกิจการศึกษา 
    - ผู้ช่วยให้บริการนักศึกษา/งานกิจกรรมนักศึกษา/การจัดการเรียนการสอน
    - ผู้ช่วยงานการรายงานตัวชี้วัดงานพัฒนาและประกันคุณภาพ
  ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - งานสารบรรณ ระบบ MUSIS  ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการของงานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ /ติดตามควบคุม/ส่งเมล์หรือไลน์เอกสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง/ประสานงานคณาจารย์และดำเนินการจัดส่งเอกสารถึงหน่วยงานภายในและภายนอก
    - การร่างหนังสือคำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ หนังสือเวียน และหนังสือโต้ตอบต่างๆ
    - เข้าร่วมการประชุม สัมมนา แทนผู้บังคับบัญชา
    - เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
    - ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการกิจกรรมของสถาบัน
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. เอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
  2. สอบข้อเขียน
  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท
                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท
  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : ประกันสังคมขั้นพื้นฐาน สวัสดิการการลาหยุดงานตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  (กำหนดให้มีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน)

 • หมายเหตุ :
  เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1327 (หน่วยทรัพยากรบุคคล) งานแผนและทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ