รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  22 กันยายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • วุฒิการศึกษาป.ตรีไม่จำกัดสาขา
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่ปฏิเสธงานที่ได้รรับมอบหมาย
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารมทำงานเป็นทีได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เช่น การจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ เก็บรักษา
  • งานควบคุมทะเบียนหลักประกันสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดำเนินการดูแล ควบคุม ตรวจนับ และเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
  • วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ จัดทำรายงานด้านพัสดุ ดำเนินการงานประชุมจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือ จัดทำทะเบียนควบคุมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-28,800

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1612, 1522 หรือ 094-362-4194
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :