รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการพยาบาลมาอย่างน้อย ๒ ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือปริญญาโท  สาขาการพยาบาลเด็กหรือสาขาอื่น    ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕

  2.มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการพยาบาล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

  3.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

  4.อายุไม่เกิน ๓๕ – ๔o ปี

  5.  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการพยาบาลมาอย่างน้อย  ๒ ปี

  6.ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาเอก) ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

      ดังต่อไปนี้

                                      - IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๖ คะแนน หรือ

                                      - TOEFL IBT (Internet  Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๗๙ คะแนน หรือ

                                      - TOEFL – ITP                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๕๕๐ คะแนน หรือ

                                      - TOEFL – CBT                      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  คะแนน หรือ

                                      - MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๘๐ คะแนน

                                      - MU GRAD PLUS                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๙๐ คะแนน

      ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโท) ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

      ดังต่อไปนี้

                        - IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓ คะแนน หรือ

                                      - TOEFL IBT (Internet  Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๒๙   คะแนน หรือ

                                      - TOEFL – ITP                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐   คะแนน หรือ

                                      - TOEFL – CBT                      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๙๐   คะแนน หรือ

                                      - TOEIC                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐ คะแนน หรือ

                                      - MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า     ๓๖ คะแนน หรือ

                                      - MU GRAD PLUS                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า     ๔๐ คะแนน หรือ

                                      - MU – ELT                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย ค้นคว้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ขั้นต่ำเดือนละ  ๒๗,๐๔๐  บาท

   -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำเดือนละ ๓๒,๔๕o  บาท             (และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพที่มีความขาดแคลนในอัตรา ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024197466-80ต่อ1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ