รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.ได้รับคุณวุฒิตรีทุกสาขาวิชา
  ๒. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องแนบ สด ๘ หรือ สด ๔๓ มาด้วย)
  ๓. มีความกระตือรือร้น มีความอดทนสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) และ Internet                                                                              
  ๕. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีผลสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้                                                      
    ๑) IELTS (Academic Module)            คะแนนไม่ต่ำกว่า       ๓ คะแนน หรือ    
    ๒) TOEFL IBT (Internet Based)         คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๒๙ คะแนน หรือ              
    ๓) TOEFL - ITP                        คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๓๙๐ คะแนน หรือ              
    ๔) TOEFL - CBT                        คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๙๐ คะแนน หรือ                
    ๕) TOEIC                              คะแนนไม่ต่ำกว่า   ๔๐๐ คะแนน หรือ                 
    ๖) MU GRAD Test                       คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๓๖ คะแนน หรือ     
       ๗) MU - ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๕๖ คะแนน หรือ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพของพนักงาน (FlexBen)/ ค่าเล่าเรียนบุตร
  ๒. ประกันสังคม                 
  ๓. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลียงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
  ๖. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   ๗. สวัสดิการสินเชื่อของธนาคาร
  ๘. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล
  ๙. สวัสดิการเพิ่มเติมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปี โครงการกีฬาบุคลากร สวัสดิการสงเคราะห์ เป็นต้น
  ๑๐. ควบคุม ตรวจสอบ การลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
  ๑๑. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท 
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  k.ศันสนีย์ แซ่เซียว งาน HR 02-889-2138 ต่อ 6074
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :