รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพและ/หรืองานยุทธศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ชีวโมเลกุล คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  2. อายุไม่เกิน  ๔๐ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน
  • TOEFL IBT (Internet Based)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน
  • TOEFL ITP                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน
  • TOEFL CBT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน
  • TOEIC                                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน
  • MU GRAD Test                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน 
  • MU GRAD PLUS                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐   คะแนน 
  • MU ELT                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน 

  ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  Word /Excel/Power point และ SPSS  หรือโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Scival ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นทั้งด้านการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาการทำงานได้

  6. มีความสามารถในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล พร้อมจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

  7. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาและวิจัย การวางแผน และการจัดทำงบประมาณ 

  8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

  10. มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ  และการทำงานเป็นทีม

  11. สามารถปฏิบัติงานในภาวะเร่งด่วนได้อย่างดี

  12. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้

  13. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคุณภาพและ/หรืองานยุทธศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  วางแผน ประสานงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลหลักฐาน จัดประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และ ประสานงานกับงานบริหารการศึกษา ในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  สามารถจัดกระบวนการการเยี่ยมสำรวจให้สำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งสามารถนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาในปีต่อไปได้
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพอื่น ๆ เช่น  การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้  การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( CHE-QA ONLINE) การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
  3. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบ พร้อมใช้งาน
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  ทำหน้าที่ช่วยจัดทำรายงาน วิเคราะห์ ประสานงานแผน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ
  5. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเอกสารแนบในระบบ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี              ๒๐,๐๙๐ บาท

  การรักษาพยาบาล               สิทธิกองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการ                             สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14 ต่อ 3207
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ