รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท  1 หรือ ประเภท 2
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถพยาบาลฉุกเฉิน การขับรถตู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานให้บริการรถยนต์รับ - ส่ง บุคลากรภายในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น 
   • รถยนต์ Ambulance
   • รถยนต์ตู้สำนักงาน
   • รถยนต์กระบะสำนักงาน 
  3. ดูแลบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน
  5. ปฏิบัติงานดูแลการทำงานของรถยนต์ในเบื้องต้น
  6. ปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่งเอกสารไปยังส่วนงานต่างๆ 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสัมภาษณ์
  • การสอบปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
 • หมายเหตุ :
  ยื่นเอกสารการสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 4332
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ