รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของหนักได้
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  5. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. ปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาด พื้นที่ในมหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติงานให้บริการขนย้ายสิ่งของ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด ฯลฯ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์
  4. ปฏิบัติงานให้บริการจัดสถานที่ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
  5. อำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดต่อขอรับอุปกรณ์
  6. ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก เช่น การบดกิ่งไม้ การขึ้นกองปุ๋ย รดน้ำ เติมลม การนำปุ๋ยหมักตากแดด รวมถึงขั้นตอนการบรรจุเพื่อจัดจำหน่าย
  7. ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
  8. ปฏิบัติงานในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
  9. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :