รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานบริการ (พนักงานเปล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการบริการ เช่น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งเปลนั่ง และรถนอน เรียกรถสาธารณะให้แก่ผู้ป่วย
  รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

  2. ประสานงานเกี่ยวกับงานให้บริการกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

  3. ส่งเอกสารต่างๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์และยื่นเอกสารให้แก่ผู้ป่วย

  4. งานด้านวัสดุและครุภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบครุภัณฑ์  ดูแลวัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องมือให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมถึงการทำใบเบิกวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือและส่งซ่อมบำรุง เป็นต้น

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, สอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      8,690  บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว   (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :