รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ท้้งนี้ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   2.  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

   3.  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)           

   4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

   5. หากมีประสบการณ์ด้าน C#.NET, PHP, ASP.NET, JAVA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล และควบคุม  แก้ไข ออกแบบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. ดูแล และควบคุม แก้ไข ระบบโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (SSB)
  3. ดูแล และควบคุม  แก้ไข ระบบ SAP  ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกอบด้วย ระบบต้นทุน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ ระบบพัสดุ ระบบงานคลัง ฯลฯ
  4. จัดการข้อมูลเข้าในรูปแบบ Big Data
  5. จัดการข้อมูลเข้าในรูปแบบ Data Warehouse หรือ Data Lake
  6. ดูแล และควบคุม  แก้ไข ออกแบบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, SQL,JAVASCRIPT, NODEJS, AJAX เป็นต้น หรือมีคุณลักษณะที่สามารถรับการ พัฒนาทักษะดังกล่าว
  7. ศึกษา ระบบโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งส่วน Front และ  BackOffice ที่เกี่ยวข้องกับ Unstructured data ได้แก่ Free text, image
  8. ดูแล และควบคุม  แก้ไข ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
  9. ดูแล และควบคุม  แก้ไข ในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  10. ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  11. ดูแล และควบคุม  แก้ไข เขียนภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  12. ดูแล และควบคุม  แก้ไข จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  13. ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  14. จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  15. ให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศ และความช่วยเหลือในเรื่องที่ใช้โปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง                                                                                                                                                                                                  
  16. ร่วมประชุมกับหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ในเรื่องสารสนเทศ  
  17. เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
  18. ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :