รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผลิตสัตว์ทดลอง
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กันยายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  2.  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานเลี้ยงและผลิตสัตว์ทดลอง
   1.  การให้น้ำและอาหาร
   2.  การเปลี่ยนกรง
   3.  การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
   4.  การหย่านมสัตว์ทดลอง
   5.  การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง และการคัดเพศ
   6.  การตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองประจำวัน
  2. การป้องกันการติดเชื้อ
   1.  การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
   2.  การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง
  3. การเตรียมสัตว์ทดลองและการจับสัตว์ทดลองเพื่อบริการ
   1.  การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลองเพื่อเตรียมบริการ
   2.  การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนส่งบริการ
   3.  การเตรียมอุปกรณ์และการจับสัตว์ทดลองส่งบริการ
  4. ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน และธำรงรักษาระบบมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย( (ISO45001:2018) และAAALAC ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและได้รับการรับรอง

      5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   9,400  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ