รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือจุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยาฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ ความสามารถในการจัดเตรียมการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  4. มีความรู้ ทักษะ ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
  5. มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  6. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  7. มีทักษะการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย การตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และระบบห้องประชุมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการอนแบบออนไลน์ หรือ ไฮบริด
  8. มีทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office เช่น Excel, Word, PowerPoint และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดีและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  9. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                   
   1. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์/ดูแล/ปรับปรุงเว็บไซต์ เบื้องต้น
  10. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  11. มีความประพฤติที่ดี อยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  52
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  473
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมน้ำยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
  2. ดูแล และอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการ และในรูปแบบไฮบริด หรือออนไลน์
  3. พัฒนา/ร่วมพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการในรูปแบบมัลติมีเดีย
  4. พัฒนา/ร่วมพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับบริหารจัดการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  5. ร่วมดูแล ควบคุมการเบิก-จ่าย สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
  6. ให้คำแนะนำ, คำปรึกษา และอธิบาย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทดลอง การใช้เครื่องมือวิทยาศสตร์ในระหว่างการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอกหน่วยฯ ในกรณีที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์, ร่วมกิจกรรมของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ได้ในบางกรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครเบื้องต้น
  2. สอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลและสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015834 หรือ 022015025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :