รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  4. มีความสามารถด้านการออกแบบสร้างแบบ  และปรับปรุงด้านกราฟฟิกดีไซน์ให้ทันสมัย สร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  5. มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก
  6. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพวีดีโอ และตัดต่องานวีดีโอ
  7. มีความสามารถในการดูแลเว็บไซต์ และนำข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
  8. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier, Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  11. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
  12. สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของคณะ ฯ
  2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ถ่ายภาพกิจกรรม เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่ผ่านทางช่องทางประขาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะ ฯ
  4. เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของงานสื่อสารองค์กร และเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง
  5. เป็นพิธีกร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ของคณะ ฯ
  6. ออกแบบของที่ระลึกสำหรับการบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับคณะ ฯ หรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
  7. เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร อาทิเช่น ประสานงานการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ประสานงานการขอสัมภาษณ์จากสื่อมวลชน เป็นต้น
  8. เก็บรวบรวมข้อมูลการสื่อสารของคณะ ฯ ที่ผ่านสื่อมวลชน และผ่านสื่อออนไลน์
  9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากใบสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลและสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015093 หรือ 022015025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :