รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
  5. ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ดูแลครุภัณฑ์ประจำอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  2. จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
  3. จัดเก็บข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือคงเหลือที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง
  4. บันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า และสรุปการใช้โทรศัพท์ประจำเดือน
  5. ดูแลความเรียบร้อยด้านการขอใช้อาคารสถานที่
  6. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, พนักงานรักษาทำความสะอาด และการให้บริการรถตู้
  7. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย
  8. ปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศาลายา

  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

       รอบแรก        พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

       รอบสอง        สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)

       รอบสาม        สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 11,500บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สิทธิประโยชน์

  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :