รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี (พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  10 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ทางด้านการแข่งขันสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ
  4. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation)
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีกลยุทธ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีการทำงานเพื่อส่วนรวม การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ตลอดจนการทำงานเชิงรุก
  7. มีความรู้ ความสามารถด้านประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), การดำเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  AUN-QA
  8. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
  9. มีการศึกษา เรียนรู้ ติดตาม วิเคราะห์ นโยบายของรัฐบาล องค์กรที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง และองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
  10. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, Powerpoint และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น Canva, Data Analytic และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ เป็นต้น
  11. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ Website
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  52
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  473
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

  • ประสานงานเพื่อให้หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ
  • จัดประชุมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
  • วิเคราะห์รายงานป้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

  2.ดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

  • ประสานงาน / จัดทำ ข้อมูลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • ดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • วิเคราะห์รายงานป้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

  3.ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

  • ประสานงาน / จัดทำ รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ฯ
  • จัดประชุมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
  • วิเคราะห์รายงานป้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

  4.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา

  5.โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)

  • ประสานงาน / จัดทำ ดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
  • ดูแลระบบ Social Engagement

  6.ดำเนินการรวบรวม / ประสานงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์

  7.ดูแลเว็บไซด์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

  8.สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล งานในความรับผิดชอบ

  9.ช่วยปฏิบัติงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และ Presentation ในกิจกรรมของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และคณะวิทยาศาสตร์

  10.ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

  11.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   คัดเลือกจากใบสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลและสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015035 หรือ 022015025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ