รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างสถาปัตย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล , ก่อสร้าง , อิเลคทรอนิกส์ , อุตสาหกรรม หรือเทคนิคการจัดการอาคาร (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และกรณีเพศชายต้องพ้นพันธะทางการทหารแล้ว
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. ทักษะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้                                            
  5. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งวันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
  6. มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
  7. มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง บำรุงรักษางานซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นผู้ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ดังต่อไปนี้
   • ตรวจสอบ บำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร ได้แก่ พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน งานสีภายในและภายนอกอาคาร
   • บำรุงรักษา และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
   • งานบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป
  2.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 4332
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :