รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปี สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พยาธิวิทยากายวิภาค หรือคุณวุฒิอื่นเที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถฟัง พูดตอบโต้ อ่าน เขียนได้

  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ได้ โดยเฉพาะด้านพยาธิวิทยา หากมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. มีความรู้เบื้องต้นในการจัดเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัย เช่น การเตรียมสไลด์ส่งตรวจทางเซลล์วิทยา การเตรียมสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา และการชันสูตรซากสัตว์

  3. สามารถเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การดูแลและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการในเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเชียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :