รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน                       

  2. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. หากมประสบการณ์ในการทำงานนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในโรงพยาบาลอื่น ๆ มาก่อนจะรับเพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
   1. รับข้อมูลประสานงานส่งต่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นและกลับบ้านโดยใช้รถพยาบาล)
   2. บริหาร จัดการ อุปกรณ์ภายในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์
   3. ประเมิน ดูแล และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพและภายใต้การกำกับของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ตัวชี้วัด และ วางแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในระบบการบริการส่งต่อผู้ป่วย
  2. งานด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  2.1 สื่อสารประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมถึงหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ภายใต้การกำกับของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  2.2 วางแผนนโยบายในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ

  2.3 บริหารจำนวนกำลังคนในภายในหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

  2.4 เข้าร่วมกับเครือข่ายการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดนครปฐมในการออกรับเหตุฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  1. งานบริการวิชาการ
   1. เป็นหนึ่งในทีมงานการทำงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์แผนกอื่น ๆ
   2. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกู้ชีพขั้นสูงของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
   3. วางแผนและร่วมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   4. เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานบริการวิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้มอบหมาย
  2. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
   1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำมาสร้างเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานในการปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :