รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  3. มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  4. ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางโมเลกุล
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  7. สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพให้แก่ผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  2. ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยเฉพาะ Nasopharyngeal และ Throat swab และอื่น ๆ ของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  3. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ โดยเฉพาะเทคนิคทางอณูชีววิทยา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ทำหน้าที่บำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
  5. ทำหน้าที่ควบคุมน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์
  6. ทำการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน (Internal QC) และภายนอก (External QC) และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
  7. ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  8. บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
  9. จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  10. ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  11. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
  12. ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์

  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ