รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานบริการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  2. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท บ. (ส่วนบุคคล) และ/หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภทชนิดที่ 2
  5. มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์ และแกไขขอขัดของในการใชรถยนต์
  6. มีใจรักงานบริการ มีความขยันและอดทน
  7. สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดได้
  8. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้/ค้างคืนได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับ-ส่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
  2. รับ-ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขตพญาไท-ศาลายา
  3. รับ-ส่งบุคลากรในการเรียนการสอนและติดต่องานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. รับ-ส่งข้อสอบ และกรรมการคุมสอบ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และคณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา ในช่วงสอบ
  5. ขับสวัสดิการ รับ-ส่งบุคลากร เส้นทาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ไปสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  6. การดูแลบำรุงรักษารถยนต์
  7. ตรวจสอบความเสียหาย, ชำรุด, ความบกพร่องเบื้องต้นของรถยนต์ พร้อมเขียนรายงานดำเนินการซ่อม และแจ้งหัวหน้าก่อนออกเดินทาง
  8. ขับรถรับ-ส่งของ ตามคำขอของบุคลากรในคณะฯ
  9. ขับรถรับ-ส่งพระ เพื่อมาทำบุญในกิจกรรมของคณะฯ
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากใบสมัคร สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  มัธยมศึกษาตอนปลาย                           11,640.- บาท

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                12,590.- บาท

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)        15,400.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015025 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :