รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาตรี - โท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือวิศวกรระบบบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา หากมีคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือ วิศวกรระบบบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ทำงานหรือมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
  6. มีความสามารถในการบริหารจัดการการจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  7. มีความสามารถจัดทำและบริหารติดตามและประเมินผลโครงการ
  8. มีความสามารถด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
  9. มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่างๆ และการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
  10. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับผู้บริหารคณะและ ทีมต่าง ๆ ภายในคณะฯ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และจัดทารายงานสนับสนุนผู้บริหารในรูปแบบที่เหมาะสม
  3. บริหารงานด้านสำนักงานพัสดุและระบบงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดเตรียมการประชุมในรูปแบบต่างๆ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office  การเขียนโครงการ และการสรุปประเด็นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 กันยายน 2566

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน ปริญญาตรี 20,090 บาท ปริญญาโท 23,440 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ