รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  5 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมระดมทุนของคณะฯ ตลอดจนดำเนินการประสานงานทั่วไป เช่น งานวันมหิดล งานเลี้ยงขอบคุณผู้บริจาคฯ
  2. ดำเนินงานด้านเลขานุการ กลั่นกรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ ผ่านระบบ Si-Net และ ระบบ E-Doc ลงตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยแก่รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจนหัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์ฯ
  3. ดำเนินการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของคณะฯ ตลอดจนดำเนินงานควบคุม ดูแล บันทึก และรายงานผลทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  4. ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการทุกวันพุธ ( 3-4 ครั้ง/เดือน) โดยเตรียมการประชุม ดูแล User ระบบ Zoom meeting จัดทำวาระและรายงานการประชุม ดูแลการจองห้องและการใช้ห้องประชุมสื่อสารมวลชน รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
  5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับมอบของบริจาคในโอกาสพิเศษ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยอาหาร / เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้บริจาค ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมประชุม เป็นต้น
  6. ร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของหน่วยงาน และคณะฯ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :