รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากประสบการณ์ในงานบริหารจัดการหรืองานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารการศึกษา, สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  • มีทักษะในการประสานงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม การใช้งานโปรแกรม Microsoft word, Excel, Power point, Canva, ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านธุรการ

  • ออกเลขที่หนังสือภายใน/ภายนอก
  • รับ/ส่งเอกสารการเสนอยาเข้าใช้ในโรงพยาบาล รับเอกสารเวียนภายในคณะฯ
  • จัดทำตารางเวรผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ
  • ร่างหนังสือโต้ตอบภายใน/ภายนอก

  2. งานด้านการประชุม

  • จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารโรงพยาบาลฯ
  • จัดทำและเวียนหนังสือเชิญประชุมภายในคณะฯ ผ่านทางสารบรรณ
  • สรุปรายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน /ทีมบริหารระบบดูแลสุขภาพ
  • จัดหาอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ

  3. ด้านบุคคล

  • ตรวจสอบและบันทึกการลาของเจ้าหน้าที่ในราะบบ SAP RFID
  • ตรวจสอบและบันทึกการแตะบัตรเข้า - ออกงาน ด้วยบัตร Smart Card ของเจ้าหน้าที่
  • ตรวจสอบและบันทึกการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร /ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ SAP
  • สรุปสถิติวันลา การแตะบัตรของเจ้าหน้าที่ประจำทุกเดือน
  • ติดตามการลาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าชี้แจงเหตุผล
  • ติดตามและรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่
  • วิเคราะห์อัตราทดแทน /กรอบอัตรา

  4. ด้านการเงิน

  • ขออนุมัติและตั้งเบิกจ่ายค่ายานพาหนะ /ค่าผ่านทางพิเศษ
  • ขออนุมัติค่าแทนผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ
  • ขออนุมัติและตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่งานบริหารโรงพยาบาลฯ

  5. ด้านเลขานุการ

  • กลั่นกรองหนังสือและหาข้อมูลก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  • จัดตารางนัดหมายผู้บริหาร
  • ติดตามเรื่อง /เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ
  • จัดเตรียม/จัดเก็บเอกสารประชุม
  • จัดทำข้อมูล Presentation
  • จัดการประชุมคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ หรือประชุมอื่น ๆ
  • ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ   3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :