รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ด้านโบราณคดี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน โบราณคดี และงานอนุรักษ์, มีผลงานด้านการเขียน บทความตีพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะภาษาต่างประเทศ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ได้
  5. มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  6. วิเคราะห์และจับประเด็นได้ดี สามารถนำมาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
  7. มีใจรักงานบริการ
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. กล้าแสดงออก คล่องตัว มีความมั่นใจในตนเอง
  10. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  11. มีทักษะในการบรรยายต่อหน้าหมู่คณะจำนวนมาก
  12. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สรรหา ค้นคว้า และวิจัยข้อมูล เพื่อร่วมกำหนดหัวข้อ และเนื้อหา รวมทั้งร่วมออกแบบจัดทำนิทรรศการในแต่ละปี
  2. จัดทำเนื้อหาและข้อความประกอบการแสดงนิทรรศการ ตลอดจนค้นคว้า เรียบเรียงเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบนิทรรศการ
  3. เผยแพร่รายงานการขุดค้น วิธีการ และผลการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพร้อมให้คำแนะนำ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และตีความโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อตอบสมมุติฐานทางประวัติศาสตร์
  5. สร้างเครือข่ายร่วมกับพิพิธภัณฑ์ องค์กรอื่นๆ
  6. เป็นวิทยากรนำชมภาษาไทยและอังกฤษ
  7. จัดทำงานวิจัย / เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
  8. บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  9. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ความรู้ด้านโบราณคดี ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์, หน้าที่นักโบราณคดี, ความรู้รอบตัว, การคิดเชิงตรรกะ
  ปฏิบัติ : การอนุรักษ์ดูแลวัตถุสิ่งแสดง, ทำทะเบียนวัตถุสิ่งแสดง
  สัมภาษณ์ : ความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับหน้าที่, ความรู้รอบตัว

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :