รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  - IELTS ไม่น้อยกว่า 3.0 คะแนน หรือ

  - TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน หรือ

  - TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

                      - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ

            - MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน หรือ

  - MU GRAD ELT ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน

   5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            1. หัวหน้าโครงการการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Study Director และ Principal Investigator)

  1.1 การจัดทำโครงการวิจัย (protocol) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์

  1.2 ดำเนินการวางแผนการทดสอบและวิจัย

  1.3 การจัดทำ Study Plan

  1.4 ดำเนินการทดสอบและวิจัย

  1.5 การจัดทำ Final Report

  1.6 การจัดการเตรียมเอกสารส่ง Archive

  2. ศัลยแพทย์ (Surgeon) ด้านการผ่าตัดฝังวัสดุทดสอบ (Implantation) การผ่าตัดด้านอื่นๆ

  3. ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหรือวิจัยในสัตว์ทดลอง

  3.1 ปฏิบัติงานทดสอบ ให้สารทดสอบหรือวิจัยตาม Study ในตำแหน่ง Study personnel

  3.2 การปฏิบัติการพยาบาลสัตว์ทดลอง

  3.3 การปฏิบัติการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง

  3.4 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

  4. งานจัดทำและปฏิบัติงานในระบบ OECD GLP

  4.1 จัดเตรียม และแก้ไข SOPs และ Forms ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

  4.2 การดูแลเครื่องมือภายใต้การปฏิบัติงานใน GLP Facility

  5. งานบริการวิชาการ

  5.1 เป็นวิทยากร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง"

  5.2 การจัดทำโครงการของบประมาณ/ขอทุนวิจัยภายนอก

  5.3 การจัดเตรียมรายละเอียดหรือคุณลักษณะของเครื่องมือ-อุปกรณ์

  5.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ